Porozumienie o współpracy

W dniach 19-22 sierpnia 2022 roku, Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o. o. dr inż. Roman Kielec, prof. UZ, brał udział w warsztatach wdrożeniowych z zakresu koagulacji drzewek owocowych i ich zabezpieczenia przed bakteriami, pleśniami i grzybami. Podczas spotkań z przedstawicielami oraz Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy mgr inż. Maciejem Lipeckim, zaprezentowano prototyp plomby do zabezpieczania ran powierzchniowych na drzewach oraz wspomagania regeneracji kory będącego wynikiem pracy przedwdrożeniowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Rozwiązanie to jest przedmiotem wniosku o udzielenie patentu złożonego do Urzędu Patentowego RP w dniu 10.02.2022 r., zarejestrowanego pod numerem P.440364 [WIPO ST 10/C PL440364], a jego autorami są: Kamil Majewski i Roman Kielec. Plomba cieszyła się sporym zainteresowaniem nie tylko wśród przedstawicieli Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy, ale także sadowników i leśnictwa. Efektem spotkania jest porozumienie o współpracy w zakresie badań w przemyśle chemicznym nad nowym rozwiązaniem w dziedzinie oprysku przeciwko zarazie ogniowej na bazie nanocząstek srebra .

Na zdjęciu (od lewej): mgr inż. Maciej Lipecki, dr inż. Roman Kielec, prof. UZ.

 


Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. jest członkiem konsorcjum realizującego Program Ministra „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.