Porozumienie o współpracy

W dniu 18.08.2022 roku Prezes Parku Naukowo Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego dr inż. Roman Kielec, prof. UZ nawiązał współpracę z Zakładem Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. W ramach współpracy kierownik Zakładu Pan mgr Zbigniew Guzek zadeklarował chęć wspólnego rozwoju Urządzenia do rehabilitacji spastycznej dłoni, jednego z rozwiązań, dla którego Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego ubiega się o ochronę patentową. W ramach rozwoju opracowanego rozwiązania powstanie między innymi oprogramowanie wspierające proces rehabilitacji dłoni spastycznej przy wykorzystaniu urządzenia, zaplanowano także zmiany konstrukcyjne dla prototypu urządzenia oraz jego testy w Zakładzie.

Na zdjęciu mgr Zbigniew Guzek – kierownik

 


Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. jest członkiem konsorcjum realizującego Program Ministra „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.