„Inkubator Innowacyjności 4.0”

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. jest członkiem konsorcjum realizującego Program Ministra „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Całkowita kwota projektu: 1.122.756,10 zł
Wkład własny: 112.275,61 zł
Dofinansowanie EFRR: 1.010.480,49 zł

Zadania do zrealizowania

  • Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”.
  • Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej.
  • Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tyś. zł.
  • Działalność Brokerów Innowacji

1.12.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

• Przygotowanie zgłoszenia patentowego lub wzoru użytkowego: 1500 zł netto

• Przygotowanie zgłoszenia wzoru przemysłowego: 1000 zł netto

IP MAN Jarosław Mirkowski
Ul. Piękna 21
65-223 Zielona Góra
NIP: 9730197741

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 02.11.2021

Treść:

W związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie przygotowania zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych zgodnie z treścią załącznika.

Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy przesłać do godz. 23.59 dnia: 30.11.2021 r. na adres :

Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. Nowy Kisielin – Syrkiewicza 6, 66-001 Zielona Góra

Bądź email: sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

http://www.pnt.uz.zgora.pl/wp-content/uploads/2023/10/zapytanie-ofertowe.pdf

12.04.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

„Innova Jarosław Osiadacz” NIP:755-105-75-77

Cena brutto wykonania 1 raportu: 15.990,00 PLN w tym obowiązujący podatek VAT(słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy).

Termin wykonania pojedynczego raportu: .20 dni kalendarzowych od wysłania zlecenia

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 01.04.2021

Treść:

Świadczenie usług przygotowywania i opracowywania raportów „Wycena własności intelektualnej” rozwiązań, wynalazków, technologii i know-how powstałych w wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy przesłać do godz. 23.59 dnia: 08.04.2020 r. na adres :

Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. Nowy Kisielin – Syrkiewicza 6, 66-001 Zielona Góra

Bądź email: l.hoffmann@pnt.uz.zgora.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe – umowa na wyceny własności intelektualnej

 

 

Prace przedwdrożeniowe prowadzone w PNT w ramach programu: „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Przejdź

Zgłoszenia Patentowe dokonane przez Park w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Przejdź