Proinnowacyjne Centrum Wsparcia dla MŚP

Projekt  pn. „Proinnowacyjne Centrum Wsparcia dla MŚP” (PCW), współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka i innowacja, 1.2 Działanie rozwój przedsiębiorczości,
nr umowy RPLB.01.02.00-08-0009/16-00.

Projekt zakłada budowanie systemu wspierania innowacyjnej struktury PNT UZ Sp. z o.o. mającej na celu przełamanie istniejących barier. Obejmuje świadczenie usług proinnowacyjnych dla MŚP w zakresie zarządzania innowacyjnymi projektami, transferu technologii oraz komercjalizacji produktów i usług, doradztwa technicznego i patentowego, szkoleń i specjalistycznych baz danych. Dzięki realizacji tego projektu PNT UZ Sp. z o.o. rozszerzy swoje usługi m.in. o wykonywanie audytów, o udzielanie doradztwa z zakresu zarządzania firmą, o pomoc w komercjalizacji technologii, a także o udostępnienie przedsiębiorcom proinnowacyjnej usługi na lubuskim rynku, jaką jest wycena własności intelektualnej.

Działania, które zostaną podjęte w ramach projektu :

  1. Budowanie systemów umożliwiających komercjalizację technologii dla MŚP.
  2. Wskazanie procedur zarządzania własnością intelektualną dla MŚP.
  3. Utworzenie Punktu  Doradczego z ww. zakresu dla MŚP.
  4. Realizowanie usług szkoleniowych.
  5. Wykonywanie opracowań merytorycznych dla MŚP.

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania wdrożeniem nowatorskich rozwiązań przez firmy, wzrost liczby zgłoszeń patentowych, komercjalizowanych technologii i rozwiązań innowacyjnych,  zwiększenie efektywności i skuteczności działań Parku, podniesienie kompetencji MŚP dotyczących komercjalizacji wiedzy oraz ochrony praw własności intelektualnej.