Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka

Pracownicy Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka

mgr Kamil Majewski

Kierownik Centrum Innowacji:

Technologie dla Zdrowia Człowieka

k.majewski@pnt.uz.zgora.pl

+48 68 328 27 30

+48 504 825 726

 

mgr inż. Aleksandra Jędrzejewska

Spec. ds. kontroli jakości

a.jedrzejewska@pnt.uz.zgora.pl

+48 791 389 727

 

dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ

Inżynieria biomedyczna

 

Nasze Laboratoria

Laboratorium Syntezy Organicznej

W laboratorium prowadzone są badania nad opracowaniem nowych procedur syntezy nanocząstek o różnych rdzeniach metalicznych w tym magnetycznych. Otrzymane nanocząstki są otaczane i funkcjonalizowane substancjami o znaczeniu biologicznym i medycznym takimi jak: białka, leki, enzymy itp. Przeznaczeniem syntezowych nanomateriałów jest ich zastosowanie w terapii i diagnostyce medycznej. Aparatura laboratoryjna: Tensjometr BPA 2P (Donserv) – klasyczny aparat do pomiarów napięcia i charakteru powierzchniowego cieczy z oprogramowaniem. Pracuje na zasadzie pomiaru ciśnień w bańce i ich zależności czasowych, dygestorium (2 szt.), podstawowy sprzęt laboratoryjny. dygestorium (2szt.) oraz podstawowy sprzęt laboratoryjny

 

Laboratorium Spektroskopii Molekularnej

W laboratorium prowadzone są standardowe badania spektroskopowe w zakresie podczerwieni pozwalające na charakterystykę chemiczną syntezowanych materiałów. Aparatura laboratoryjna: Spektrometr FTIR wielozakresowy THERMO SCIENTIFIC NICOLET iS50 pracujący w zakresach NIR-, MID- oraz FAR- IR. Dygestorium oraz podstawowy sprzęt laboratoryjny.

Laboratorium Nanomateriałów

Do głównych zadań laboratorium należy charakterystyka chemiczna materiału otaczającego otrzymywanych nanocząstek, analiza jego budowy oraz monitorowanie dyspersji nanomateriałów w funkcji stosowanych i opracowywanych procedur syntezy. Aparatura laboratoryjna: Analizator Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd.) służy do pomiaru stopnia dyspresji nanometrycznej materiałów, elektroforetycznej mobilności białek oraz do oceny stabilności układów koloidalnych poprzez pomiar potencjału zeta Profilometr interferencyjny światła białego (AvaSpec AVANTES) pozwala na nieniszczący pomiar grubości cienkich warstw w zakresie od kilku nm do kilku μm miejsce na dygestorium oraz podstawowy sprzęt laboratoryjny

Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Próbnikowej

W laboratorium prowadzone są badania dotyczące charakterystyki morfologicznej otrzymywanych nanomateriałów. Do podstawowych badań należy ustalanie rozmiarów nanocząstek oraz charakterystyka ich otoczenia pod względem fizycznym i chemicznym. Wyposażenie laboratorium: mikroskop sił atomowych BioScope Catalyst (Bruker)z przeznaczeniem do pomiarów dyspersji oraz morfologii materiałów w skali nanometrycznej wyposażony w komorę inkubacyjną z przepływem cieczy umożliwiającą obserwację transportu materiałów o dyspersji nanometrycznej w hodowlach bakteryjnych i tkankowych, również w funkcji czasu, spektrometr ramanowski (inVia Raman Renishaw) ze wzbudzeniem laserowym do pomiarów widm oscylacyjnych promieniowania rozproszonego z przeznaczeniem do analiz jakościowych materiałów, system mikroskopu sił atomowych sprzężonego z mikroskopem ramanowskim (BioScope Catalyst z inVia Renishaw) służący do obrazowania rozkładu substancji na poziomie molekularnym i komórkowym, dygestorium, podstawowy sprzęt laboratoryjny.

 

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej

Laboratorium prowadzi badania mikroskopowe preparatów biologicznych w tym znakowanych fluorescencyjnie. Uzyskiwane obrazy charakteryzują się wysoką rozdzielczością w trzech osiach (3D). Wyposażenie laboratorium: mikroskop badawczy LSM 710 VIS AXIO Observer Z1 z wyposażeniem (Zeiss) z punktowym laserowym systemem konfokalnym. Aparat posiada obiektywy 10x, 20x, 40x (wodny), 63x (olejowy), systemy laserowe (405nm, 458nm, 488nm, 514nm, 561nm, 633nm) oraz 3 rodzaje filtrów. Urządzenie wyposażone jest w moduły, które umożliwiają zadanie temperatury i stężenia CO2 dostosowanych do wymagań hodowli komórkowych; mikrotom rotacyjny MR-300P (OPTA-TECH) z systemem szybkiego zamrażania to ręcznie obsługiwany mikrotom obrotowy, stosowany do przygotowania próbek z preparatów biologicznych.

 

Laboratorium pomiarów Elektro-Optycznych

Laboratorium ma możliwość prowadzenia badań nad efektywnością ogniw fotowoltaicznych. Wyposażenie pozwala również na pomiary absorbancji i transmitancji (UV Vis) materiałów stałych i cieczy. Wyposażenie laboratorium: zestaw do pomiaru zewnętrznej efektywności kwantowej Oriel’s (QEPVSI-b) jest układem pomiarowym do oceny zewnętrznej efektywności kwantowej (EQE), która często określana jest jako: Incident Photon to Charge Carrier Efficiency (IPCE). IPCE to stosunek ilości wygenerowanych i zebranych ładunków elektrycznych do ilości fotonów padających na ogniwo słoneczne przy ustalonej długości fali.

Laboratorium Badania Procesów Biotechnologicznych

W laboratorium prowadzone są badania nad oceną właściwości sorpcyjnych materiałów porowatych. Pomiary polegają na wyznaczenie wielkości powierzchni właściwej (np. metodą BET) oraz rozkład wielkości i całkowitej objętości porów w zakresie mezo- i mikro- porów. Przeprowadza się również charakterystykę miejsc aktywnych na powierzchni próbki. Badanie i optymalizacja parametrów technologicznych w procesach biotechnologicznych. Przedmiotem prac między innymi jest otrzymywanie metodami biotechnologicznymi biodegradowalnych, modyfikowanych polisacharydów pod katem zastosowań w syntezie nanonośników leków itp. Wyposażenie laboratorium: Bioreaktor BIOSTAT Aplus (Sartorius) – kompaktowy system fermentor/bioreaktor przeznaczony do prowadzenia badań wstępnych oraz do celów edukacyjnych. Układ pozwalający na śledzenie i optymalizację parametrów technologicznych w procesach biotechnologicznych; do hodowli bakterii, komórek ssaczych, zwierzęcych, owadzich i roślinnych. Nadaje się do hodowli okresowych, okresowych z zasilaniem i ciągłych w warunkach zarówno tlenowych, jak i beztlenowych. Stosowany w hodowlach mikrobiologicznych (bakterie, drożdże, grzyby), umożliwia łatwe przejście pomiędzy hodowlą w standardowych naczyniach (kolby), a hodowlą w bioreaktorach. analizator powierzchni właściwej i porowatości metodą sorpcji gazów THERMO SCIENTIFIC SURFER. Urządzenie ma możliwość pomiaru poprzez zjawisko sorpcji fizycznej (analiza powierzchni właściwej oraz charakterystyka porów wykorzystująca zjawisko adsorpcji cząstek gazu obojętnego na powierzchni próbki w temperaturach kriogenicznych) oraz chemisorpcji (oznaczenie miejsc aktywnych w podwyższonych temperaturach). Możliwości pomiarowe: wyznaczenie wielkości powierzchni właściwej od 5e-4 m2/g (w zależności od gazu sorbującego i konfiguracji aparatu), wyznaczenie objętości porów od 1e-4 cm3/g, wyznaczenie wielkości średnicy porów od 0.3 nm.

 

Wszystkie laboratoria w CI:TdZC wyposażone zostały w wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA) typ: FA-13/50 wg. PN-EN 1822-1: H13 dopływającego z wentylacji mechanicznej oraz sterowaną indywidualnie lub centralnie klimatyzację.

 

Procedura przekazywania próbek do badań:

  1. Próbki powinny być przekazywane w sposób zabezpieczony przed rozlaniem, wysypaniem i zniszczeniem.
  2. Substancje chemiczne, powinny zawierać załącznik w postaci karty charakterystyki substancji chemicznej.
  3. Próbki przyjęte do badań będą pozostawały zabezpieczone przez okres jednego miesiąca po wykonaniu badań. Po upływie tego terminu powinny zostać odebrane przez przekazującego.
  4. Przekazujący ma możliwość odbioru próbek po badaniach osobiście. W przypadku żądania zwrotu w formie wysyłki odbywa się to na koszt przekazującego.

 

 

 

 

Cennik usług

LABORATORIUM SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ

Spektrometr FT-IR Nicolet iS50

Widmo FT-IR (ATR) 60 PLN netto/pomiar*
Analiza jakościowa, przygotowanie raportu z dopasowania wyników FT-IR (ATR) 40 PLN netto/raport
Wykonanie pastylek do badań FT-IR transmisyjnych 20 PLN netto/szt.


Wyposażenie dodatkowe

Płuczka ultradźwiękowa wycena indywidualna
pH-metr wycena indywidualna

 

* do podanych cen należy każdorazowo doliczyć koszt pracy operatora/laboranta w wysokości 50 PLN netto/1h

LABORATORIUM NANOMATERIAŁÓW

SYSTEM DO POMIARU POTENCJAŁU ZETA MALVERN ZEN3600

Pomiar wielkości cząstek 50 PLN netto/pomiar*
Pomiar potencjału zeta 50 PLN netto/pomiar*
Pomiar potencjału zeta 70 PLN netto/pomiar + cela pom.*
Pomiar potencjału zeta w funkcji pH 200 PLN netto/pomiar*
Pomiar potencjału zeta w funkcji pH 250 PLN netto/pomiar + cela pom.*

PROFILOMETR INTERFERENCYJNY DO ANALIZY AVANTES Avalight – DHS

Pomiar grubości warstw transparentnych wycena indywidualna*
Pomiar chropowatości powierzchni wycena indywidualna*

Wyposażenie dodatkowe

Płuczka ultradźwiękowa wycena indywidualna
pH-metr wycena indywidualna

 

* do podanych cen należy każdorazowo doliczyć koszt pracy operatora/laboranta w wysokości 50 PLN netto/1h

LABORATORIUM SKANINGOWEJ MIKROSKOPII PRÓBNIKOWEJ

Spektrometr ramanowski (inVia Raman Renishaw)

Widmo ramana 532nm, 785nm 400 PLN netto/1h*
Mapowanie powierzchni 400 PLN netto/1h*

Mikroskop sił atomowych BioScope Catalyst with Scan Asist(Bruker)

Odwzorowanie powierzchni metodą AFM pomiar standardowy: contact 500 PLN netto/1h + sonda pom.*
Odwzorowanie powierzchni metodą AFM pomiar standardowy: contact 300 PLN netto/1h*
Odwzorowanie powierzchni metodą AFM pomiar standardowy: tapping 500 PLN netto/1h + sonda pom.*
Odwzorowanie powierzchni metodą AFM pomiar standardowy: tapping 300 PLN netto/1h*
Topografia powierzchni z trybem Scan Asist 550 PLN netto/1h + sonda pom.*
Topografia powierzchni z trybem Scan Asist 350 PLN netto/1h*
Topografia i chropowatość 550 PLN netto/1h + sonda pom.*
Topografia i chropowatość 350 PLN netto/1h*

Wyposażenie dodatkowe

Płuczka ultradźwiękowa wycena indywidualna
pH-metr wycena indywidualna

 

* do podanych cen należy każdorazowo doliczyć koszt pracy operatora/laboranta w wysokości 50 PLN netto/1h

LABORATORIUM MIKROSKOPII KONFOKALNEJ

Mikroskop badawczy LSM 710 VIS AXIO Observer Z1 z punktowym laserowym systemem konfokalnym.

Obraz 2D na mikroskopie konfokalnym 510 PLN netto/1h*
Obraz 3D na mikroskopie konfokalnym 850 PLN netto/1h*

Dostępne barwniki: rodamina, eozyna, fluoresceina, błękit metylenowy, oranż akrydyny, zieleń malachitowa

Przygotowanie próbki z barwieniem 40 PLN netto/próbka

Mikrotom rotacyjny MR-300P (OPTA-TECH) z systemem szybkiego zamrażania

Przygotowanie próbki z barwieniem i cięciem 80 PLN netto/próbka

 

* do podanych cen należy każdorazowo doliczyć koszt pracy operatora/laboranta w wysokości 50 PLN netto/1h

SALE KONFERENCYJNE

Wszystkie sale konferencyjne znajdujące się w Centrum mają możliwość połączenia w jedną.

Sala konferencyjna 47,82 m2 85 PLN netto/1h
Sala konferencyjna 61,77 m2 85 PLN netto/1h
Sala konferencyjna 19,46 m2 50 PLN netto/1h

 

POZOSTAŁE USŁUGI

 

Obrazowanie na mikroskopie optycznym 50 PLN netto/zdjęcie cyfrowe
Pomiar pH roztworu 20 PLN netto/10 póbek
Udostepnienie butli na ciekły azot 50 PLN netto/dzień + kaucja 300 zł
Czyszczenie ultradźwiękami 40 PLN netto/1h/1 płuczka
Wirowanie 40 PLN netto/1h
Wytrząsanie 40 PLN netto/1h
Wynajęcie szafki na odczynniki 3200 PLN netto/msc

 

Adres

Centrum Innowacji:

Technologie dla Zdrowia Człowieka

ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 4

66-002 Zielona Góra