NAUKA BLIŻEJ BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania badawczo-technologiczne

Z radością informujemy o ukazaniu się książki pod redakcją Kamila Majewskiego „NAUKA BLIŻEJ BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania badawczo-technologiczne”. Wydawnictwo Naukowe FNCE wydało tę publikację, której recenzję przygotowali dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ oraz dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ.

Książka ta jest efektem prac prowadzonych w ramach projektu Konsorcjum, w którym udział brały różne podmioty związane z sektorem naukowym i biznesowym. Układ publikacji został opracowany w taki sposób, by każdy z podmiotów Konsorcjum mógł zaprezentować zarówno swoją działalność, jak i działalność naukową pracowników, przedstawiając jednocześnie sposób realizacji wskaźników projektu. Dzięki temu, publikacja ta stanowi nie tylko wynik prac prowadzonych w czasie trwania projektu, ale również przedstawia możliwości podmiotów Konsorcjum.

Czytelnicy znajdą w książce treści mające charakter naukowy, opisujące procesy i zależności wykryte na podstawie badań realizowanych w strukturach kolejnych podmiotów oraz będące podsumowaniem pracy naukowej prowadzonej przez ich pracowników. Książka ta stanowi nie tylko ważne źródło informacji dla osób zainteresowanych rozwojem nowoczesnych rozwiązań badawczo-technologicznych, ale również dla tych, którzy chcą zrozumieć jak nauka i biznes mogą ze sobą współpracować.

Zapraszamy do zapoznania się z tą interesującą publikacją!


Publikacja współfinansowana z Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „lnkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.