Usługi

Usługi z zakresu doradztwa biznesowego

W ramach projektu pn. „Proinnowacyjne Centrum Wsparcia dla MŚP” (PCW), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka i innowacja, 1.2 Działanie rozwój przedsiębiorczości nr RPLB.01.02.00-08-0009/16-00 Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. wprowadził do swojej oferty nowe i ulepszone usługi z zakresu doradztwa biznesowego.

1. Wycena własności intelektualnej

Jest  to analiza pozwalająca poznać wartość pieniężną posiadanych przez firmę bądź uczelnię/instytut praw do różnych form własności intelektualnej. Wycenie podlegają szeroko pojęte technologie, wynalazki, usprawnienia, znaki towarowe, know-how i inne prawa wyłączne.

2. Audyt technologiczny

Jest to identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa przeprowadzona w oparciu o m.in. ocenę infrastruktury, kluczowych technologii, praw własności intelektualnych i know-how firmy. To również metoda oceny przedsiębiorstwa pod kątem potencjału technologicznego, stosowanych procedur oraz ewentualnych potrzeb.

3. Audyt procesu

Jest to weryfikacja spełnienia wymagań danego procesu produkcyjnego lub usługowego.

 

Profesjonalna analiza składu spalin i badanie jakości procesu spalania

Wykonywanie analizy składu spalin i badań jakości spalania paliw przy wykorzystaniu profesjonalnego analizatora spalin.

Oferta obejmuje m. in.:

 • badanie źródeł ciepła w kierunku spełniania oficjalnych limitów emisji w spalinach,
 • pomiary operacyjne na palnikach przemysłowych, silnikach i turbinach gazowych,
 • badania jakości spalania na podstawie udziału spalania całkowitego,
 • kontrola zdefiniowanych parametrów gazów w pomieszczeniach kotłowni,
 • badania skuteczności systemów oczyszczania spalin i stanu sprawności katalizatorów,
 • pomiary stężenia NOx emitowanego w procesach termicznych z uwzględnieniem udziałów NO oraz NO2.

Badania i pomiary termowizyjne

Wykonywanie badań i pomiarów przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej.

Oferta obejmuje:

 • badanie jakości i stanu izolacji termicznej budynków,
 • lokalizację oraz analizę stanu izolacji podziemnych sieci ciepłowniczych,
 • ocenę jakości wykonania stolarki okiennej i drzwiowej,
 • oznaczanie mostków cieplnych,
 • lokalizację zawilgoceń w przegrodach budynku,
 • wykrywanie nieszczelności i strat ciepła w wewnętrznych instalacjach centralnego,
 • ogrzewania,
 • ocenę pracy ogrzewania powierzchniowego (podłogowego, ściennego itd.),
 • ocenę poprawności działania kolektorów słonecznych
 • badanie szczelności kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Planowanie energetyczne i gospodarka niskoemisyjna

Oferta w zakresie:

 • pomocy we wdrażaniu PGN, a także działań promocyjnych oraz upowszechniających założenia niskoemisyjnej gospodarki energetycznej w regionie,
 • szkolenia pracowników JST w zakresie wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej, a także rozwiązań i technologii niskoemisyjnych, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • szkoleń pracowników JST, a także dyrektorów oraz pracowników podległych instytucji (szkoły, przedszkola, biblioteki itd.) w zakresie efektywności energetycznej oraz zarządzania energią na szczeblu lokalnym.

Przeprowadzanie audytów energetycznych

Wsparcie inwestorów w zakresie przygotowania i przeprowadzania procesów głębokiej termomodernizacji budynków dowolnego przeznaczenia i wielkości, a także układów technologicznych.

Wsparcie obejmuje w szczególności:

 • opracowanie audytów energetycznych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
 • opracowanie audytów energetycznych źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych, a także instalacji i budynków przemysłowych,
 • pomoc w poszukiwaniu możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji termomodernizacyjnych.

Dodatkowo CBZiE może prowadzić nadzór autorski nad prowadzoną inwestycją oraz monitorować osiągnięcie założonych w audytach wskaźników energetycznych.

Analizy i badania wykonywane w zakres budownictwa

1)           Symulacja energetyczna budynków, instalacji i układów technologicznych:

 • DesignBuilder,
 • EnergyPlus, SketchUp + NREL OpenStudio,
 • TRNSYS,
 • Autodesk Building,
 • Design Suite.

2)           Symulacja systemów energetycznych, sieci zewnętrznych, elektrociepłowni:

 • AudytorSCW,
 • Bentley sisHYD Heat,
 • Autodesk Infrastructure Design Suite,
 • MIKE Urban (Model Manager (MM),
 • CS Pipeflow,
 • Water Distribution,
 • CS Rainfall Runoff (RR),
 • CS Catchment Analys (CA).

3)           Modelowanie i symulacja pracy kotłów fluidalnych, skraplaczy bloków energetycznych, fali powodziowej, z możliwością wykorzystania w systemach ostrzegania przeciwpowodziowego, przepływów z wymianą ciepła:

 • oprogramowanie ANSYS Fluid Dynamics (Fluent),
 • oprogramowanie uniwersalne:

–      – Matlab + Simulink,

–      – SolidWorks, R-project,

–      – Mathematica, SciLab, C++,

–      – Python,

–      – PHP,

–      – JavaScript,

–      – MySql.

Pomiar napięcia i charakteru powierzchniowego cieczy

Pomiar tensjometrem BPA 2P (Donserv), który pracuje na zasadzie pomiaru ciśnień w bańce i ich zależności czasowych.

Pomiar wielkości cząstek metodą DLS, pomiar potencjału zeta

Analizator Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd.) służy do pomiaru stopnia dyspresji nanometrycznej materiałów (zakres wielkości cząstek 0,3 nm ÷ 10 µm), elektroforetycznej mobilności białek oraz do oceny stabilności układów koloidalnych poprzez pomiar potencjału zeta.

Pomiar grubości cienkich warstw

Profilometr interferencyjny światła białego (AvaSpec AVANTES) pozwala na nieniszczący pomiar grubości cienkich warstw w zakresie od kilku nm do kilku μm.

Morfologia powierzchni

Mikroskop sił atomowych BioScope Catalyst (Bruker) z przeznaczeniem do pomiarów dyspersji oraz morfologii materiałów w skali nanometrycznej wyposażony w komorę inkubacyjną z przepływem cieczy umożliwiającą obserwację transportu materiałów o dyspersji nanometrycznej w hodowlach bakteryjnych i tkankowych również w funkcji czasu.

Spektroskopia ramanowska

Spektrometr ramanowski (inVia Raman Renishaw) ze wzbudzeniem laserowym do pomiarów widm oscylacyjnych promieniowania rozproszonego z przeznaczeniem do analiz jakościowych materiałów.

Mikroskopia konfokalna

Mikroskop badawczy LSM 710 VIS AXIO Observer Z1 z wyposażeniem (Zeiss) z punktowym laserowym systemem konfokalnym. Aparat posiada obiektywy 10x, 20x, 40x (wodny), 63x (olejowy), systemy laserowe (405nm, 458nm, 488nm, 514nm, 561nm, 633nm) oraz 3 rodzaje filtrów, przeznaczony do badań próbek biologicznych na poziomie tkankowym i komórkowym. Urządzenie wyposażone jest w moduły, które umożliwiają zadanie temperatury i stężenia CO2 dostosowanych do wymagań hodowli komórkowych.

Pomiar zewnętrznej efektywności kwantowej ogniw słonecznych (EQE)

Zestaw do pomiaru zewnętrznej efektywności kwantowej Oriel’s (QEPVSI-b) jest układem pomiarowym do oceny zewnętrznej efektywności kwantowej (EQE).

Pomiar powierzchni właściwej i porowatości

Analizator powierzchni właściwej i porowatości metodą sorpcji gazów THERMO SCIENTIFIC SURFER. Urządzenie ma możliwość pomiaru poprzez zjawisko sorpcji fizycznej (analiza powierzchni właściwej oraz charakterystyka porów wykorzystująca zjawisko adsorpcji cząstek gazu obojętnego na powierzchni próbki w temperaturach kriogenicznych) oraz chemisorpcji (oznaczenie miejsc aktywnych w podwyższonych temperaturach).Wyznaczenie wielkości powierzchni właściwej od 5e-4 m2/g (w zależności od gazu sorbującego i konfiguracji aparatu), wyznaczenie objętości porów od 1e-4 cm3/g, wyznaczenie wielkości średnicy porów od 0.3 nm.

Spektroskopia w podczerwieni

Spektrometr FTIR wielozakresowy THERMO SCIENTIFIC NICOLET iS50 pracujący w zakresach FAR-IR, MID-IR oraz NIR z przeznaczeniem do badań jakościowych materiałów organicznych.

Wytwarzanie elementów na maszynach CNC

Dysponujemy maszynami:

 • Frezarka 5-osiowa sterowana numerycznie DMU 70 firmy DMG/MORI SEIKI z oprogramowaniem Siemens 840D.
 • Tokarka 2-osiowa sterowana numerycznie DMG Ecoturn 510 firmy DMG/MORI SEIKI z oprogramowaniem Siemens 840D.

Opracowywanie konstrukcji 3D

Tworzenie projektów, a także wykonywanie konstrukcji 3D w programie SolidWORKS.

Pomiary na maszynie Mitutoyo

Wykonywanie precyzyjnych pomiarów na manualnej maszynie współrzędnościowej Mitutoyo CRT Plus M443.

Maszyna posiada świadectwo wzorcowania wydane przez MITUTOYO Polska Sp. z o.o.