Laboratoria

Laboratorium Wytwarzania Energii - budynek: Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii

Niskoenergetyczny budynek CBZiE wyposażono w systemy wykorzystujące energię odnawialną, czyli naturalne źródła ciepła i chłodu oraz moduł kogeneracyjny wytwarzający energię elektryczną dla potrzeb budynku. Instalację grzewczą wspomaga kocioł gazowy.

Zastosowane systemy wykorzystujące energię odnawialną to:

 • wymiennik gruntowy typu grunt-powietrze
 • pompy ciepła w systemie produkcji ciepła
 • kolektory słoneczne w systemach przygotowania c.w.u. oraz napędu chłodziarki absorpcyjnej
 • kocioł zgazowujący drewno opałowe

Laboratorium Budownictwa Zrównoważonego - budynek: Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii

Laboratorium budownictwa zrównoważonego przeznaczone jest do badania rozwiązań konstrukcyjnych budynków i instalacji. Laboratorium stanowi:

 • 12 pomieszczeń doświadczalnych (4 na parterze i 8 na drugim piętrze)
 • pomieszczenia mają taką samą powierzchnię i zlokalizowane są obok siebie w kierunku południa
 • pomieszczenia mają różną konstrukcję podłogi oraz przegród zewnętrznych i wewnętrznych
 • w przegrodach zamontowano czujniki temperatury i wilgotności do pomiaru mikroklimatu
 • pomieszczenia wyposażono w żaluzje zewnętrzne umożliwiające określenie wpływu nasłonecznienia na zużycie energii przez dane pomieszczenie
 • w pomieszczeniach znajdują się różne systemy ogrzewania i chłodzenia

Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej - budynek: Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii

Odnawialne źródła energii są doskonałym sposobem na zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz zapewnienie niezależnego od zawodowej sieci energetycznej gwarantowanego zasilania.

Laboratorium OZE w CBZiE to:

 • fotowoltaika i mała energetyka wiatrowa

Na dachu budynku umiejscowiono kolektory słoneczne płaskie i próżniowe  oraz fotoogniwa w tym z układem nadążnym. Dwie turbiny wiatrowe – o poziomej i pionowej osi obrotu.

 • Ogniwa wodorowe

Stanowisko pomiarowe przeznaczone jest do analizy pracy układu generującego wodór oraz do dalszego przetwarzania gazu w module ogniwa paliwowego.

 • Silnik cieplny (Stirlinga) wykorzystujący ciepło odpadowe i energię słoneczną
 • Elektroniczne układy sprzęgające

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej - budynek: Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii

Wykorzystywane do wykonywania znormalizowanych badań kompatybilności elektromagnetycznej wymaganych do uzyskania znaku CE, umożliwiającego wprowadzenie urządzeń na rynek UE.

Wyposażenie laboratorium stanowią:

 • Odbiornik zaburzeń Rohde&Schwarz ESR7 (10Hz-7GHz)
 • Komora bezodbiciowa z 3 metrowym dystansem pomiarowym SMART SHIELD SAC 3M
 • Sztuczna sieć stabilizująca impedancję (LISN) Rohde&Schwarz ESH2-Z5 (9kHz-30MHz)
 • Antena pomiarowa dwustkożkowa Rohde&Schwarz HK116 (20 MHz – 300 MHz)
 • Antena logarytmiczno – okresowa Rohde&Schwarz HL223 (200 MHz -1,3 GHz)
 • Antena rożkowa Rohde&Schwarz HF907 (0.8 GHz – 18 GHz)

Laboratorium Akustyki i Elektroakustyki - budynek: Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii

Główny element laboratorium stanowi zintegrowana z bryłą budynku komora bezechowa wykonana z betonu zbrojnego.

Komora jest odizolowana wibroakustycznie i mechanicznie od reszty budynku poprzez umieszczenie na elementach tłumiących drgania, które wykonano z tłumików poliuretanowych.

Aparatura pomiarowa:

 • aparatura do pomiaru poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów
 • ciśnienia akustycznego w polu swobodnym zgodnie z normą PN-EN ISO 3745
 • sonda natężeniowa,
 • wszechkierunkowe źródło dźwięków
 • stukacz młotkowy
 • jednokanałowy miernik poziomu dźwięku i drgań SVAN 979 firmy Svantek
 • SVAN 958A – czterokanałowy, cyfrowy miernik poziomu drgań i dźwięku klasy 1 firmy Svantek

Laboratorium Izolacyjności Akustycznej - budynek: Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii

W Laboratorium Izolacyjności Akustycznej (LIA) można wykonywać badania izolacyjności akustycznej zarówno ścian i stropów jak i małych elementów, takich jak drzwi, okna, itp. 

Na pomieszczenia Laboratorium Izolacyjności Akustycznej składają się trzy komory badawcze oraz pomieszczenie kontrolne, trwale wtopione w bryłę budynku Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii.

 

 

 1. Komora nadawcza, z której będzie emitowany dźwięk źródłowy.
 2. Komora odbiorcza dla badań przegród pionowych.
 3. Komora odbiorcza dla badań przegród poziomych.
 4. Otwór do montowania przegród pionowych.
 5. Otwór do montowania przegród poziomych.
 6. Pomieszczenie kontrolne.

 

W komorach znajduje się otwór do montowania przegród pionowych oraz otwór do montowania przegród poziomych. Obydwa otwory mają powierzchnię 12 m2.

Ściany komór zbudowane zostały z betonu zbrojonego i są od siebie odseparowane konstrukcyjnie przerwami dylatacyjnymi tak, aby zminimalizować przenoszenie boczne i pozwolić na badanie przegród o wysokiej izolacyjności w zakresie 100 Hz – 3150 Hz.

Dysponujemy najwyższej jakości sprzętem pomiarowym:

 • Svantek (Analizator dźwięku SVAN 958 I klasy pomiarowej)
 • Eco-Tech (kolumna dwunastościenna APS-12)

 

Laboratorium syntezy organicznej - budynek: Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka

W laboratorium prowadzone są badania nad opracowaniem nowych procedur syntezy nanocząstek o różnych rdzeniach metalicznych w tym magnetycznych. Otrzymane nanocząstki są otaczane i funkcjonalizowane substancjami o znaczeniu biologicznym i medycznym takimi jak: białka, leki, enzymy itp. Przeznaczeniem syntezowych nanomateriałów jest ich zastosowanie w terapii i diagnostyce medycznej.

Aparatura laboratoryjna:

Tensjometr BPA 2P (Donserv) – klasyczny aparat do pomiarów napięcia i charakteru powierzchniowego cieczy z oprogramowaniem. Pracuje na zasadzie pomiaru ciśnień w bańce i ich zależności czasowych, dygestorium (2 szt.), podstawowy sprzęt laboratoryjny.

dygestorium (2szt.) oraz podstawowy sprzęt laboratoryjny

Laboratorium spektroskopii molekularnej - budynek: Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka

Do głównych zadań laboratorium należy charakterystyka chemiczna materiału otaczającego otrzymywanych nanocząstek, analiza jego budowy oraz monitorowanie dyspersji nanomateriałów w funkcji stosowanych i opracowywanych procedur syntezy. W laboratorium prowadzone są także standardowe badania spektroskopowe w zakresie podczerwieni pozwalające na charakterystykę chemiczną syntezowanych materiałów.

Aparatura laboratoryjna:

Spektrometr FTIR wielozakresowy THERMO SCIENTIFIC NICOLET iS50 pracujący w zakresach NIR-, MID- oraz FAR- IR.

Analizator Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd.) służy do pomiaru stopnia dyspresji nanometrycznej materiałów, elektroforetycznej mobilności białek oraz do oceny stabilności układów koloidalnych poprzez pomiar potencjału zeta

Profilometr interferencyjny światła białego (AvaSpec AVANTES) pozwala na nieniszczący pomiar grubości cienkich warstw w zakresie od kilku nm do kilku μm

dygestorium oraz podstawowy sprzęt laboratoryjny

Laboratorium skaningowej mikroskopii próbnikowej - budynek: Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka

W laboratorium prowadzone są badania dotyczące charakterystyki morfologicznej otrzymywanych nanomateriałów. Do podstawowych badań należy ustalanie rozmiarów nanocząstek oraz charakterystyka ich otoczenia pod względem fizycznym i chemicznym.

Wyposażenie laboratorium:

mikroskop sił atomowych BioScope Catalyst (Bruker)z przeznaczeniem do pomiarów dyspersji oraz morfologii materiałów w skali nanometrycznej wyposażony w komorę inkubacyjną z przepływem cieczy umożliwiającą obserwację transportu materiałów o dyspersji nanometrycznej w hodowlach bakteryjnych i tkankowych, również w funkcji czasu,

spektrometr ramanowski (inVia Raman Renishaw) ze wzbudzeniem laserowym do pomiarów widm oscylacyjnych promieniowania rozproszonego z przeznaczeniem do analiz jakościowych materiałów,

system mikroskopu sił atomowych sprzężonego z mikroskopem ramanowskim (BioScope Catalyst z inVia Renishaw) służący do obrazowania rozkładu substancji na poziomie molekularnym i komórkowym,

dygestorium,

podstawowy sprzęt laboratoryjny.

Laboratorium mikroskopii konfokalnej - budynek: Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka

Laboratorium prowadzi badania mikroskopowe preparatów biologicznych w tym znakowanych fluorescencyjnie. Uzyskiwane obrazy charakteryzują się wysoką rozdzielczością w trzech osiach (3D).

Wyposażenie laboratorium:

mikroskop badawczy LSM 710 VIS AXIO Observer Z1 z wyposażeniem (Zeiss) z punktowym laserowym systemem konfokalnym. Aparat posiada obiektywy 10x, 20x, 40x (wodny), 63x (olejowy), systemy laserowe (405nm, 458nm, 488nm, 514nm, 561nm, 633nm) oraz 3 rodzaje filtrów. Urządzenie wyposażone jest w moduły, które umożliwiają zadanie temperatury i stężenia CO2 dostosowanych do wymagań hodowli komórkowych;

mikrotom rotacyjny MR-300P (OPTA-TECH) z systemem szybkiego zamrażania to ręcznie obsługiwany mikrotom obrotowy, stosowany do przygotowania próbek z preparatów biologicznych.

Laboratorium pomiarów elektro-optycznych - budynek: Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka

Laboratorium ma możliwość prowadzenia badań nad efektywnością ogniw fotowoltaicznych. Wyposażenie pozwala również na pomiary absorbancji i transmitancji (UV Vis) materiałów stałych i cieczy.

Wyposażenie laboratorium:

zestaw do pomiaru zewnętrznej efektywności kwantowej Oriel’s (QEPVSI-b) jest układem pomiarowym do oceny zewnętrznej efektywności kwantowej (EQE), która często określana jest jako: Incident Photon to Charge Carrier Efficiency (IPCE). IPCE to stosunek ilości wygenerowanych i zebranych ładunków elektrycznych do ilości fotonów padających na ogniwo słoneczne przy ustalonej długości fali.

Laboratorium badania procesów biotechnologicznych - budynek: Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka

W laboratorium prowadzone są badania nad oceną właściwości sorpcyjnych materiałów porowatych. Pomiary polegają na wyznaczenie wielkości powierzchni właściwej (np. metodą BET) oraz rozkład wielkości i całkowitej objętości porów w zakresie mezo- i mikro- porów. Przeprowadza się również charakterystykę miejsc aktywnych na powierzchni próbki.

Badanie i optymalizacja parametrów technologicznych w procesach biotechnologicznych. Przedmiotem prac między innymi jest otrzymywanie metodami biotechnologicznymi biodegradowalnych, modyfikowanych polisacharydów pod katem zastosowań w syntezie nanonośników leków itp.

Wyposażenie laboratorium:

Bioreaktor BIOSTAT Aplus (Sartorius) – kompaktowy system fermentor/bioreaktor przeznaczony do prowadzenia badań wstępnych oraz do celów edukacyjnych. Układ pozwalający na śledzenie i optymalizację parametrów technologicznych w procesach biotechnologicznych; do hodowli bakterii, komórek ssaczych, zwierzęcych, owadzich i roślinnych. Nadaje się do hodowli okresowych, okresowych z zasilaniem i ciągłych w warunkach zarówno tlenowych, jak i beztlenowych. Stosowany w hodowlach mikrobiologicznych (bakterie, drożdże, grzyby), umożliwia łatwe przejście pomiędzy hodowlą w standardowych naczyniach (kolby), a hodowlą w bioreaktorach.

analizator powierzchni właściwej i porowatości metodą sorpcji gazów THERMO SCIENTIFIC SURFER. Urządzenie ma możliwość pomiaru poprzez zjawisko sorpcji fizycznej (analiza powierzchni właściwej oraz charakterystyka porów wykorzystująca zjawisko adsorpcji cząstek gazu obojętnego na powierzchni próbki w temperaturach kriogenicznych) oraz chemisorpcji (oznaczenie miejsc aktywnych w podwyższonych temperaturach).

Możliwości pomiarowe: wyznaczenie wielkości powierzchni właściwej od 5e-4 m2/g (w zależności od gazu sorbującego i konfiguracji aparatu), wyznaczenie objętości porów od 1e-4 cm3/g, wyznaczenie wielkości średnicy porów od 0.3 nm.

 

Laboratorium Projektowania i Eksploatacji Technologii Przemysłowych - budynek: Centrum Technologii Informatycznych

Działalność laboratorium to m. in.

 • organizacja szkoleń związanych z procesami konstrukcyjnymi, technologicznymi i obsługą maszyn CNC
 • badania związane z wydłużeniem okresu eksploatacji maszyn i pojazdów samochodowych
 • pomoc przy tworzeniu i wdrażaniu procesów konstrukcyjnych i technologicznych
 • prace badawczo-rozwojowe i doradztwo w zakresie nowocześniej konstrukcji 3D oraz technologii związanej z obrabiarkami CNC
 • wynajem maszyn i urządzeń dla podmiotów gospodarczych

Laboratorium Pomiaru Długości Kąta - budynek: Centrum Technologii Informatycznych

Laboratorium Pomiaru Długości Kąta wyposażone jest w manualną maszynę współrzędnościową Mitutoyo CRT Plus M443.

Maszyna posiada świadectwo wzorcowania wydane przez MITUTOYO Polska Sp. z o.o.

DANE TECHNICZNE WZORCOWANIA

Zakres pomiarowy:

Oś X: 400 mm

Oś Y: 400 mm

Oś Z: 300 mm

Rozdzielczość systemowa: 0.0005 mm

Sonda pomiarowa: TP20

Maksymalny dopuszczalny błąd wskazań zgodny z PN-EN ISO 10360-2:2003

Błąd wskazań długości MPE = (3.0 + 4.0 · L/1000) µm, gdzie L jest długością mierzoną wyrażoną w milimetrach

Błąd głowicy pomiarowej MPE= 4.0 µm

Niepewność pomiarowa

Dla błędu wskazań długości: UE = 0,4 µm +1,0 · 10-6 · L

Dla błędu głowicy pomiarowej: UP= 0,3 µm

Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentacją EA-4/02. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Laboratorium Komputerowo-Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych - budynek: Centrum Technologii Informatycznych

to laboratorium wyposażone w pomierzenie biurowe oraz pracownie prototypownia urządzeń elektronicznych.

Działalność tej jednostki obejmuje:

 • badania systemów obliczeniowych czasu rzeczywistego
 • badania reprogramowalnych systemów logicznych i systemów osadzonych
 • badania systemów rozpoznawania obrazu i stereowizji
 • badania systemów sterowania dla budynku inteligentnego
 • badania dokładnych systemów pomiarowych w energetyce
 • badania integralności sygnałów w wysokospecjalizowanych urządzeniach elektronicznych
 • badania optymalizacyjne topologii wielowarstwowych obwodów drukowanych
 • badania i optymalizacja architektur mikrosystemów cyfrowych

Urządzenia w laboratorium:

 • Półautomatyczna drukarka szablonowa SP-650 firmy RECCO
 • Automat pick&place APS LS-40 firmy DDM Novastar
 • Piec lutowniczy GF-120HT firmy DDM Novastar
 • Wideo mikroskop Magnus HD firmy Tagardo