I Konferencja Naukowo-Praktyczna Online – Podziękowanie

Szanowni Państwo,

W dniu 23-03-2021 odbyła się I KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA ONLINE NAUKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – ŚCIEŻKI WSPÓŁDZIAŁANIA, INNOWACJE DLA REGIONU LUBUSKIEGO, która została zorganizowana w ramach Cyklu Kongresów: „Nauka bliżej biznesu”

Chcielibyśmy podziękować prelegentom za wystąpienia:

Panu dr hab. inż., prof. UZ Andrzejowi Greinertowi za wystąpienie: „Technologie stosowania koncentratów kwasów huminowych na bazie węgla brunatnego jako efekt współpracy Instytutu Inżynierii Środowiska UZ z Kopalnią Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o. – regionalnym podmiotem sektora wydobywczego węgla brunatnego”.

Pani dr Annie Ratke-Majewskiej za wystąpienie: „Nauki społeczne dla gospodarki w wymiarze regionalnym i krajowym w Polsce”.

Panu mgr Łukaszowi Żak za wystąpienie: „Międzynarodowe relacje gospodarcze przedsiębiorstw w kontekście właściwego zabezpieczenia prawnego umów handlowych”.

Panu mgr Karolowi Dąbrowskiemu za wystąpienie: „Od pomysłu do sukcesu. Transfer technologii i komercjalizacja”.

Panu mgr Bartoszowi Sierżędze za wystąpienie: „Innowacje kluczem do wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Panu mgr Pawłowi Kaźmierczakowi za wystąpienie: „Identyfikacja i ocena zagrożeń jako priorytet w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy”.

 

Relację z wydarzenia będzie można zobaczyć na stronie internetowej kongresu w zakładce „wystąpienia

Wydarzenie zorganizowane i finansowane w ramach Programu Ministra „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.