Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. aktualnie realizuje dwa projekty.

Pierwszy z nich to projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, nr umowy BPLB.08.04.01-08-0022/16. PNT UZ Sp. z o.o. jest Partnerem w projekcie.

Drugi, to projekt pn. „Proinnowacyjne Centrum Wsparcia dla MŚP”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka i innowacja, 1.2 Działanie rozwój przedsiębiorczości, nr umowy RPLB.01.02.00-08-0009/16-00. PNT UZ Sp. z o.o. jest Beneficjentem projektu.

Szczegółowe informacje dot. realizowanych przez nas projektów w kolejnych częściach zakładki.