Usługi

Wykonywanie analizy składu spalin i badań jakości spalania paliw przy wykorzystaniu profesjonalnego analizatora spalin.   

Oferta obejmuje m. in.: 

·                     badanie źródeł ciepła w kierunku spełniania oficjalnych limitów emisji w spalinach,

·                     pomiary operacyjne na palnikach przemysłowych, silnikach i turbinach gazowych,

·                     badania jakości spalania na podstawie udziału spalania całkowitego,

·                     kontrola zdefiniowanych parametrów gazów w pomieszczeniach kotłowni,

·                     badania skuteczności systemów oczyszczania spalin i stanu sprawności katalizatorów,

·                     pomiary stężenia NOx emitowanego w procesach termicznych z uwzględnieniem udziałów NO oraz NO2.

 

 

Wykonywanie badań i pomiarów przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej.

 

Oferta obejmuje: 

·                    badanie jakości i stanu izolacji termicznej budynków,

·                    lokalizację oraz analizę stanu izolacji podziemnych sieci ciepłowniczych,

·                    ocenę jakości wykonania stolarki okiennej i drzwiowej,

·                    oznaczanie mostków cieplnych,

·                    lokalizację zawilgoceń w przegrodach budynku,

·                    wykrywanie nieszczelności i strat ciepła w wewnętrznych instalacjach centralnego,

·                    ogrzewania,

·                    ocenę pracy ogrzewania powierzchniowego (podłogowego, ściennego itd.),

·                    ocenę poprawności działania kolektorów słonecznych,
·                    badanie szczelności kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Oferta w zakresie:

·                     pomocy we wdrażaniu PGN, a także działań promocyjnych oraz upowszechniających założenia niskoemisyjnej gospodarki energetycznej w regionie,

·                     szkolenia pracowników JST w zakresie wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej, a także rozwiązań i technologii niskoemisyjnych, w tym odnawialnych źródeł energii,
·                     szkoleń pracowników JST, a także dyrektorów oraz pracowników podległych instytucji (szkoły, przedszkola, biblioteki itd.) w zakresie efektywności energetycznej oraz zarządzania energią na szczeblu lokalnym.

Wsparcie inwestorów w zakresie przygotowania i przeprowadzania procesów głębokiej termomodernizacji budynków dowolnego przeznaczenia i wielkości, a także układów technologicznych.

Wsparcie obejmuje w szczególności:

·                    opracowanie audytów energetycznych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,

·                    opracowanie audytów energetycznych źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych, a także instalacji i budynków przemysłowych,

·                    pomoc w poszukiwaniu możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji termomodernizacyjnych.

 

Dodatkowo CBZiE może prowadzić nadzór autorski nad prowadzoną inwestycją oraz monitorować osiągnięcie założonych w audytach wskaźników energetycznych.

1)           Symulacja energetyczna budynków, instalacji i układów technologicznych: 


·                    DesignBuilder,

·                    EnergyPlus, SketchUp + NREL OpenStudio,

·                    TRNSYS,

·                    Autodesk Building,

·                    Design Suite.

 

2)           Symulacja systemów energetycznych, sieci zewnętrznych, elektrociepłowni:

·                    AudytorSCW,

·                    Bentley sisHYD Heat,

·                    Autodesk Infrastructure Design Suite,

·                    MIKE Urban (Model Manager (MM),

·                    CS Pipeflow,

·                    Water Distribution,

·                    CS Rainfall Runoff (RR),

·                    CS Catchment Analys (CA).      

3)           Modelowanie i symulacja pracy kotłów fluidalnych, skraplaczy bloków energetycznych, fali powodziowej, z możliwością wykorzystania w systemach ostrzegania przeciwpowodziowego, przepływów z wymianą ciepła:

·                    oprogramowanie ANSYS Fluid Dynamics (Fluent),

·                    oprogramowanie uniwersalne: 

-      - Matlab + Simulink,

-      - SolidWorks, R-project,

-      - Mathematica, SciLab, C++,

-      - Python,

-      - PHP,

-      - JavaScript,

-      - MySql.

 

Pomiar tensjometrem BPA 2P (Donserv), który pracuje na zasadzie pomiaru ciśnień w bańce i ich zależności czasowych.

 

Analizator Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd.) służy do pomiaru stopnia dyspresji nanometrycznej materiałów (zakres wielkości cząstek 0,3 nm ÷ 10 µm), elektroforetycznej mobilności białek oraz do oceny stabilności układów koloidalnych poprzez pomiar potencjału zeta.

Profilometr interferencyjny światła białego (AvaSpec AVANTES) pozwala na nieniszczący pomiar grubości cienkich warstw w zakresie od kilku nm do kilku μm.

 

Mikroskop sił atomowych BioScope Catalyst (Bruker) z przeznaczeniem do pomiarów dyspersji oraz morfologii materiałów w skali nanometrycznej wyposażony w komorę inkubacyjną z przepływem cieczy umożliwiającą obserwację transportu materiałów o dyspersji nanometrycznej w hodowlach bakteryjnych i tkankowych również w funkcji czasu.

Spektrometr ramanowski (inVia Raman Renishaw) ze wzbudzeniem laserowym do pomiarów widm oscylacyjnych promieniowania rozproszonego z przeznaczeniem do analiz jakościowych materiałów.

Mikroskop badawczy LSM 710 VIS AXIO Observer Z1 z wyposażeniem (Zeiss) z punktowym laserowym systemem konfokalnym. Aparat posiada obiektywy 10x, 20x, 40x (wodny), 63x (olejowy), systemy laserowe (405nm, 458nm, 488nm, 514nm, 561nm, 633nm) oraz 3 rodzaje filtrów, przeznaczony do badań próbek biologicznych na poziomie tkankowym i komórkowym. Urządzenie wyposażone jest w moduły, które umożliwiają zadanie temperatury i stężenia CO2 dostosowanych do wymagań hodowli komórkowych.

 

Zestaw do pomiaru zewnętrznej efektywności kwantowej Oriel's (QEPVSI-b) jest układem pomiarowym do oceny zewnętrznej efektywności kwantowej (EQE). 

Analizator powierzchni właściwej i porowatości metodą sorpcji gazów THERMO SCIENTIFIC SURFER. Urządzenie ma możliwość pomiaru poprzez zjawisko sorpcji fizycznej (analiza powierzchni właściwej oraz charakterystyka porów wykorzystująca zjawisko adsorpcji cząstek gazu obojętnego na powierzchni próbki w temperaturach kriogenicznych) oraz chemisorpcji (oznaczenie miejsc aktywnych w podwyższonych temperaturach).Wyznaczenie wielkości powierzchni właściwej od 5e-4 m2/g (w zależności od gazu sorbującego i konfiguracji aparatu), wyznaczenie objętości porów od 1e-4 cm3/g, wyznaczenie wielkości średnicy porów od 0.3 nm.

Spektrometr FTIR wielozakresowy THERMO SCIENTIFIC NICOLET iS50 pracujący w zakresach FAR-IR, MID-IR oraz NIR z przeznaczeniem do badań jakościowych materiałów organicznych. 

Dysponujemy maszynami: 

·                     Frezarka 5-osiowa sterowana numerycznie DMU 70 firmy DMG/MORI SEIKI z oprogramowaniem Siemens 840D 

DANE TECHNICZNE:

Głowica frezerska

Prędkość obrotowa 20-10 000 obr./min

Moc silnika 13kW

Napęd posuwu

Serwomotory AC dla osi X, Y, Z

Prędkość posuwu dla osi X, Y, Z do 24 000 mm/min

Droga przejazdu

Oś X 750 mm

Oś Y 600 mm

Oś Z 520 mm

Oś B -0/+95°

Oś C 360

System laserowego pomiaru narzędzia

Pomiar narzędzia Ø 0,4-80 mm

Długość narzędzia min. 60 mm

Dokładność pomiaru +/- 0,02

 

 ·                     Tokarka 2-osiowa sterowana numerycznie DMG Ecoturn 510 firmy DMG/MORI SEIKI z oprogramowaniem Siemens 840D   

DANE TECHNICZNE:

Wrzeciono główne

Mocowanie wrzeciona (kołnierz) Typ 220 h5

Średnica uchwytu mocującego 250 mm

Przepust pręta 76 mm

Średnica otworu wrzeciona 103 mm

Średnica w przednim łożysku 140 mm

Maksymalna moc wrzeciona (100% czasu włączenia) 22kW

Maksymalna moc wrzeciona (40% czasu włączenia) 33kW

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona 3 250 1/min

Maksymalny moment obrotowy (100% czasu włączenia) 420 Nm

Maksymalny moment obrotowy (40% czasu włączenia) 630 Nm

Napęd posuwu

Napęd śruby pociągowej tocznej osi X/Z (DxP) 40x10 mm

Siła posuwu X/Z 7,5 kN

Ruch szybki

Oś Z 30 m/min

Oś X 30 m/min

Oś C1 100 m/min

Moment obrotowy osi C1 420 Nm

Obszar roboczy

Odstęp osi 1 150 mm

Wysokość kła 360 mm

Maksymalny zakres obrotu nad łożem 680 mm

Zakres obrotu nad sankami X 465 mm

Maksymalna średnica toczenia 465 mm

Średnica uchwytu mocującego 250 mm

Droga przemieszczenia X 300 mm

Droga przemieszczenia Z 1 050 mm

Rewolwer

Liczba narzędzi 12

Liczba narzędzi z napędem 12

Prędkość narzędzi napędzanych 4 0001/min

Maksymalna moc S1 (100% czasu załączenia) 3,3 kW

Maksymalna moc S6 (40% czasu załączenia) 4,4 kW

Maksymalny moment obrotowy, 100% czasu załączenia 16 Nm

Maksymalny moment obrotowy, 40% czasu załączenia 21 Nm

Konik

Droga przemieszczenia 850 mm

Maksymalna siła docisku 12 000 N

Mocowanie tulei wrzecionowej 5 MK

Wysuw pinoli 150 mm

Ruch konika hydrauliczny

Tworzenie projektów, a także wykonywanie konstrukcji 3D w programie SolidWORKS. 

 

Wykonywanie precyzyjnych pomiarów na manualnej maszynie współrzędnościowej Mitutoyo CRT Plus M443.

Maszyna posiada świadectwo wzorcowania wydane przez MITUTOYO Polska Sp. z o.o.

DANE TECHNICZNE WZORCOWANIA

Zakres pomiarowy:

Oś X: 400 mm

Oś Y: 400 mm

Oś Z: 300 mm

Rozdzielczość systemowa: 0.0005 mm

Sonda pomiarowa: TP20

Maksymalny dopuszczalny błąd wskazań zgodny z PN-EN ISO 10360-2:2003

Błąd wskazań długości MPE = (3.0 + 4.0 · L/1000) µm, gdzie L jest długością mierzoną wyrażoną w milimetrach

Błąd głowicy pomiarowej MPE= 4.0 µm

Niepewność pomiarowa

Dla błędu wskazań długości: UE = 0,4 µm +1,0 · 10-6 · L

Dla błędu głowicy pomiarowej: UP= 0,3 µm

 

Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentacją EA-4/02. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.