+48 68 328 2111 sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

Usługi

W ramach projektu pn. „Proinnowacyjne Centrum Wsparcia dla MŚP” (PCW), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka i innowacja, 1.2 Działanie rozwój przedsiębiorczości nr RPLB.01.02.00-08-0009/16-00 Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. wprowadził do swojej oferty nowe i ulepszone usługi z zakresu doradztwa biznesowego.

1. Wycena własności intelektualnej

Jest  to analiza pozwalająca poznać wartość pieniężną posiadanych przez firmę bądź uczelnię/instytut praw do różnych form własności intelektualnej. Wycenie podlegają szeroko pojęte technologie, wynalazki, usprawnienia, znaki towarowe, know-how i inne prawa wyłączne.

2. Audyt technologiczny

Jest to identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa przeprowadzona w oparciu o m.in. ocenę infrastruktury, kluczowych technologii, praw własności intelektualnych i know-how firmy. To również metoda oceny przedsiębiorstwa pod kątem potencjału technologicznego, stosowanych procedur oraz ewentualnych potrzeb.

3. Audyt procesu

Jest to weryfikacja spełnienia wymagań danego procesu produkcyjnego lub usługowego.

 

Wykonywanie analizy składu spalin i badań jakości spalania paliw przy wykorzystaniu profesjonalnego analizatora spalin.   

Oferta obejmuje m. in.: 

·                     badanie źródeł ciepła w kierunku spełniania oficjalnych limitów emisji w spalinach,

·                     pomiary operacyjne na palnikach przemysłowych, silnikach i turbinach gazowych,

·                     badania jakości spalania na podstawie udziału spalania całkowitego,

·                     kontrola zdefiniowanych parametrów gazów w pomieszczeniach kotłowni,

·                     badania skuteczności systemów oczyszczania spalin i stanu sprawności katalizatorów,

·                     pomiary stężenia NOx emitowanego w procesach termicznych z uwzględnieniem udziałów NO oraz NO2.

 

 

Wykonywanie badań i pomiarów przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej.

 

Oferta obejmuje: 

·                    badanie jakości i stanu izolacji termicznej budynków,

·                    lokalizację oraz analizę stanu izolacji podziemnych sieci ciepłowniczych,

·                    ocenę jakości wykonania stolarki okiennej i drzwiowej,

·                    oznaczanie mostków cieplnych,

·                    lokalizację zawilgoceń w przegrodach budynku,

·                    wykrywanie nieszczelności i strat ciepła w wewnętrznych instalacjach centralnego,

·                    ogrzewania,

·                    ocenę pracy ogrzewania powierzchniowego (podłogowego, ściennego itd.),

·                    ocenę poprawności działania kolektorów słonecznych,
·                    badanie szczelności kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Oferta w zakresie:

·                     pomocy we wdrażaniu PGN, a także działań promocyjnych oraz upowszechniających założenia niskoemisyjnej gospodarki energetycznej w regionie,

·                     szkolenia pracowników JST w zakresie wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej, a także rozwiązań i technologii niskoemisyjnych, w tym odnawialnych źródeł energii,
·                     szkoleń pracowników JST, a także dyrektorów oraz pracowników podległych instytucji (szkoły, przedszkola, biblioteki itd.) w zakresie efektywności energetycznej oraz zarządzania energią na szczeblu lokalnym.

Wsparcie inwestorów w zakresie przygotowania i przeprowadzania procesów głębokiej termomodernizacji budynków dowolnego przeznaczenia i wielkości, a także układów technologicznych.

Wsparcie obejmuje w szczególności:

·                    opracowanie audytów energetycznych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,

·                    opracowanie audytów energetycznych źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych, a także instalacji i budynków przemysłowych,

·                    pomoc w poszukiwaniu możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji termomodernizacyjnych.

 

Dodatkowo CBZiE może prowadzić nadzór autorski nad prowadzoną inwestycją oraz monitorować osiągnięcie założonych w audytach wskaźników energetycznych.

1)           Symulacja energetyczna budynków, instalacji i układów technologicznych: 


·                    DesignBuilder,

·                    EnergyPlus, SketchUp + NREL OpenStudio,

·                    TRNSYS,

·                    Autodesk Building,

·                    Design Suite.

 

2)           Symulacja systemów energetycznych, sieci zewnętrznych, elektrociepłowni:

·                    AudytorSCW,

·                    Bentley sisHYD Heat,

·                    Autodesk Infrastructure Design Suite,

·                    MIKE Urban (Model Manager (MM),

·                    CS Pipeflow,

·                    Water Distribution,

·                    CS Rainfall Runoff (RR),

·                    CS Catchment Analys (CA).      

3)           Modelowanie i symulacja pracy kotłów fluidalnych, skraplaczy bloków energetycznych, fali powodziowej, z możliwością wykorzystania w systemach ostrzegania przeciwpowodziowego, przepływów z wymianą ciepła:

·                    oprogramowanie ANSYS Fluid Dynamics (Fluent),

·                    oprogramowanie uniwersalne: 

-      - Matlab + Simulink,

-      - SolidWorks, R-project,

-      - Mathematica, SciLab, C++,

-      - Python,

-      - PHP,

-      - JavaScript,

-      - MySql.

 

Pomiar tensjometrem BPA 2P (Donserv), który pracuje na zasadzie pomiaru ciśnień w bańce i ich zależności czasowych.

 

Analizator Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd.) służy do pomiaru stopnia dyspresji nanometrycznej materiałów (zakres wielkości cząstek 0,3 nm ÷ 10 µm), elektroforetycznej mobilności białek oraz do oceny stabilności układów koloidalnych poprzez pomiar potencjału zeta.

Profilometr interferencyjny światła białego (AvaSpec AVANTES) pozwala na nieniszczący pomiar grubości cienkich warstw w zakresie od kilku nm do kilku μm.

 

Mikroskop sił atomowych BioScope Catalyst (Bruker) z przeznaczeniem do pomiarów dyspersji oraz morfologii materiałów w skali nanometrycznej wyposażony w komorę inkubacyjną z przepływem cieczy umożliwiającą obserwację transportu materiałów o dyspersji nanometrycznej w hodowlach bakteryjnych i tkankowych również w funkcji czasu.

Spektrometr ramanowski (inVia Raman Renishaw) ze wzbudzeniem laserowym do pomiarów widm oscylacyjnych promieniowania rozproszonego z przeznaczeniem do analiz jakościowych materiałów.

Mikroskop badawczy LSM 710 VIS AXIO Observer Z1 z wyposażeniem (Zeiss) z punktowym laserowym systemem konfokalnym. Aparat posiada obiektywy 10x, 20x, 40x (wodny), 63x (olejowy), systemy laserowe (405nm, 458nm, 488nm, 514nm, 561nm, 633nm) oraz 3 rodzaje filtrów, przeznaczony do badań próbek biologicznych na poziomie tkankowym i komórkowym. Urządzenie wyposażone jest w moduły, które umożliwiają zadanie temperatury i stężenia CO2 dostosowanych do wymagań hodowli komórkowych.

 

Zestaw do pomiaru zewnętrznej efektywności kwantowej Oriel's (QEPVSI-b) jest układem pomiarowym do oceny zewnętrznej efektywności kwantowej (EQE). 

Analizator powierzchni właściwej i porowatości metodą sorpcji gazów THERMO SCIENTIFIC SURFER. Urządzenie ma możliwość pomiaru poprzez zjawisko sorpcji fizycznej (analiza powierzchni właściwej oraz charakterystyka porów wykorzystująca zjawisko adsorpcji cząstek gazu obojętnego na powierzchni próbki w temperaturach kriogenicznych) oraz chemisorpcji (oznaczenie miejsc aktywnych w podwyższonych temperaturach).Wyznaczenie wielkości powierzchni właściwej od 5e-4 m2/g (w zależności od gazu sorbującego i konfiguracji aparatu), wyznaczenie objętości porów od 1e-4 cm3/g, wyznaczenie wielkości średnicy porów od 0.3 nm.

Spektrometr FTIR wielozakresowy THERMO SCIENTIFIC NICOLET iS50 pracujący w zakresach FAR-IR, MID-IR oraz NIR z przeznaczeniem do badań jakościowych materiałów organicznych. 

Dysponujemy maszynami: 

·                     Frezarka 5-osiowa sterowana numerycznie DMU 70 firmy DMG/MORI SEIKI z oprogramowaniem Siemens 840D 

DANE TECHNICZNE:

Głowica frezerska

Prędkość obrotowa 20-10 000 obr./min

Moc silnika 13kW

Napęd posuwu

Serwomotory AC dla osi X, Y, Z

Prędkość posuwu dla osi X, Y, Z do 24 000 mm/min

Droga przejazdu

Oś X 750 mm

Oś Y 600 mm

Oś Z 520 mm

Oś B -0/+95°

Oś C 360

System laserowego pomiaru narzędzia

Pomiar narzędzia Ø 0,4-80 mm

Długość narzędzia min. 60 mm

Dokładność pomiaru +/- 0,02

 

 ·                     Tokarka 2-osiowa sterowana numerycznie DMG Ecoturn 510 firmy DMG/MORI SEIKI z oprogramowaniem Siemens 840D   

DANE TECHNICZNE:

Wrzeciono główne

Mocowanie wrzeciona (kołnierz) Typ 220 h5

Średnica uchwytu mocującego 250 mm

Przepust pręta 76 mm

Średnica otworu wrzeciona 103 mm

Średnica w przednim łożysku 140 mm

Maksymalna moc wrzeciona (100% czasu włączenia) 22kW

Maksymalna moc wrzeciona (40% czasu włączenia) 33kW

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona 3 250 1/min

Maksymalny moment obrotowy (100% czasu włączenia) 420 Nm

Maksymalny moment obrotowy (40% czasu włączenia) 630 Nm

Napęd posuwu

Napęd śruby pociągowej tocznej osi X/Z (DxP) 40x10 mm

Siła posuwu X/Z 7,5 kN

Ruch szybki

Oś Z 30 m/min

Oś X 30 m/min

Oś C1 100 m/min

Moment obrotowy osi C1 420 Nm

Obszar roboczy

Odstęp osi 1 150 mm

Wysokość kła 360 mm

Maksymalny zakres obrotu nad łożem 680 mm

Zakres obrotu nad sankami X 465 mm

Maksymalna średnica toczenia 465 mm

Średnica uchwytu mocującego 250 mm

Droga przemieszczenia X 300 mm

Droga przemieszczenia Z 1 050 mm

Rewolwer

Liczba narzędzi 12

Liczba narzędzi z napędem 12

Prędkość narzędzi napędzanych 4 0001/min

Maksymalna moc S1 (100% czasu załączenia) 3,3 kW

Maksymalna moc S6 (40% czasu załączenia) 4,4 kW

Maksymalny moment obrotowy, 100% czasu załączenia 16 Nm

Maksymalny moment obrotowy, 40% czasu załączenia 21 Nm

Konik

Droga przemieszczenia 850 mm

Maksymalna siła docisku 12 000 N

Mocowanie tulei wrzecionowej 5 MK

Wysuw pinoli 150 mm

Ruch konika hydrauliczny

Tworzenie projektów, a także wykonywanie konstrukcji 3D w programie SolidWORKS. 

 

Wykonywanie precyzyjnych pomiarów na manualnej maszynie współrzędnościowej Mitutoyo CRT Plus M443.

Maszyna posiada świadectwo wzorcowania wydane przez MITUTOYO Polska Sp. z o.o.

DANE TECHNICZNE WZORCOWANIA

Zakres pomiarowy:

Oś X: 400 mm

Oś Y: 400 mm

Oś Z: 300 mm

Rozdzielczość systemowa: 0.0005 mm

Sonda pomiarowa: TP20

Maksymalny dopuszczalny błąd wskazań zgodny z PN-EN ISO 10360-2:2003

Błąd wskazań długości MPE = (3.0 + 4.0 · L/1000) µm, gdzie L jest długością mierzoną wyrażoną w milimetrach

Błąd głowicy pomiarowej MPE= 4.0 µm

Niepewność pomiarowa

Dla błędu wskazań długości: UE = 0,4 µm +1,0 · 10-6 · L

Dla błędu głowicy pomiarowej: UP= 0,3 µm

 

Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentacją EA-4/02. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. 

JSN_TPLFW_GOTO_TOP

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O. O. 

Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska

+48 68 328 2111

sekretariat@pnt.uz.zgora.pl

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA LTD. 

Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 (Willa), 66-002 Zielona Góra, Polska

+48 68 328 2111

sekretariat@pnt.uz.zgora.pl